10%

خرید کیف و کفش مدرسه
  • تومان1.000.000مبلغ موردنیاز
  • تومان100.000مبلغ حمایت شده

20%

تامین هزینه های داروی مادر و دختری بیمار
  • تومان500.000مبلغ موردنیاز
  • تومان100.000مبلغ حمایت شده

34%

خرید کاپشن برای علی
  • تومان1.500.000مبلغ موردنیاز
  • تومان500.000مبلغ حمایت شده

0%

دریافت کمک های نقدی
  • تومان10.000.000مبلغ موردنیاز