با کریمان کارها دشوار نیست ...

گزارش عملکرد چهار ماه سوم