با کریمان کارها دشوار نیست ...

گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 99