نوشته‌ها

نیازمند یاری سریع

  هرگاه فردی از من درخواست حاجتی کرد ،در رفع حاجت و نیاز …