با کریمان کارها دشوار نیست ...

مدیر عامل خیریه سیدالکریم