با کریمان کارها دشوار نیست ...

فقرائی که نان شب ندارند