با کریمان کارها دشوار نیست ...

عملکرد چهار ماه دوم