با کریمان کارها دشوار نیست ...

عملکرد موسسه خیریه سیدالکریم