با کریمان کارها دشوار نیست ...

شما نیز در ثواب اطعام یک میلیون پیامبر و صدیق شریک باشید…