با کریمان کارها دشوار نیست ...

زکات فطره به نیازمندان