با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای کفش به دانش آموزان