با کریمان کارها دشوار نیست ...

مشخصات پرسنل

مشخصات پرسنل موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)

 

 

نام: متین

نام خانوادگی: اسدالهی

نام پدر: احمد

شناسه ملی: ۰۴۸۰۰۸۷۷۸۴

سمت: