با کریمان کارها دشوار نیست ...

دعوت سرکار خانم الهام صفوی زاده جهت حمایت از ۱۲۰۰ کودک بدسرپرست و بی سرپرست موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)