با کریمان کارها دشوار نیست ...

عملکرد موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵

 بروشور ده ساله موسسه