با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع گوشت قربانی

نذری به مناسبت شب قدر

توزیع گوشت قربانی

به همت خیرین بزرگوار گوشت قربانی بین مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم توزیع شد.