با کریمان کارها دشوار نیست ...

تقسیم شادی

bakariman -990613-01

تامین هزینه های دارو ی مادر و دختری بیمار

شماره شناسه:

نام مددجو: خانم رفعتی

مبلغ مورد نیاز: ماهیانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بنام خالق مهربانی

خانم رفعتی سرپرست خانواده می باد که دو فرزند دختر دارد .

ایشان مستاجر هستند و خود و دخترشان بیمار هستند .

ایشان تحت یمی درمانی بودند ، به علت داشتن توده جراحی شده اند .و به دلیل مشکلات کم خونی و افت پلاکت هر جند ماه باید فراورده های خونی دریافت کنند .و به علت التهابات مغزی چشم راست ایان خونریزی کرده و دید چمانان کم ده است و نیاز به عینک و درمان دارند .

دختر ایشان دیسک کمر و بیماری قلبی دارند و دارو مصرف میکنند .

ایشان برای تامین هزینه های دارو و درمان خود و دختران نیازمند یاری رسانی ما نیکوکاران عزیز هستند