با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای پوشاک نو به کودکان و ایتام توسط خیرین گرانقدر

تعدادی پوشاک نو به کودکان و ایتام توسط خیرین و نیکوکاران گرانقدر جهت سال جدید اهداء گردید. این پوشاک ها توسط مسئولین مربوطه بین مددجویان توزیع گردید.