با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهداء کمک آنلاین

 

 

 

 

 

 

666666

نیکوکاران محترم می توانند با پرداخت وجوه نقد، موسسه خیریه سید الکریم (علیه السلام)  را از حمایت های خود بهره مند کنند.

کمک های نقدی؛ از منابع درآمدی به حساب آمده و این موسسه را در حمایت بیشتر از زنان سرپرست خانوار  یاری میرساند. خیرین و حامیان می توانند با پرداخت مبالغی  به طور مستمر و یا موردی ما را یاری دهند.

شماره حساب های موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)

نیکوکاران محترم می توانند کمک های نقدی خود را به حساب زیر بنام موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام)  واریز فرمایند:

سامانه #۳۱۳۰ *۷۸۰*

شماره حساب ۰۱۰۶۰۰۳۷۴۲۰۰۰ بانک ملی

شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۷۰۷۰۰۸۳بانک ملی