با کریمان کارها دشوار نیست ...

اعطای بسته های لوازم تحریر به فرزندان مددجویان

همچون سال های گذشته و باتوجه به اهمیت این موسسه به آموزش فرزندان قشر محروم جامعه، بسته های لوازم تحریر در ابتدای سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵ آماده و در بین فرزندان مددجویان تحت پوشش این موسسه قرار گرفته شد.