با کریمان کارها دشوار نیست ...

آرزوی کوچک

 آرزوی کوچک 

گاهی خدا می‌خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد.می‌گیری،بدان که دست دیگرت در دست خداست.

برآورده شدن آرزوی دوچرخه دار شدن پسر کوچولوی مددجوی خیریه توسط خیر مهربان . شادی و آرامش قرین لحظاتتان باد که شادی را به دیگران هدیه میدهید.

آرزوی کوچک