با کریمان کارها دشوار نیست ...

کمک و شناسائی فقرا