با کریمان کارها دشوار نیست ...

چشم های گریان کودکان محروم