با کریمان کارها دشوار نیست ...

پدری بیمار و سالخورده