با کریمان کارها دشوار نیست ...

دعوت و حمایت حاج سید مهدی میرداماد