با کریمان کارها دشوار نیست ...

دریافت زکات فطره و کفاره