با کریمان کارها دشوار نیست ...

جذب حامی و دریافت کمکهای مردمی