با کریمان کارها دشوار نیست ...

صدقه هفتاد در بلا را می بندد