با کریمان کارها دشوار نیست ...

حال خوب

bakariman -990613-01

حال خوب

بین تکرار مکرارت؛ کم‌تر حسی پیدا می‌شود که حال خوب به‌همراه داشته باشد.
شاهد اشک اندوه دیگران بودن خوشایند نیست اما شاهد اشک شوق بودن، لذت‌بخش‌ترین حسی که می‌توانیم تجربه کنیم.
تهیه تب لت جهت محصل عزیز خیریه توسط خیر گرامی،شادی و آرامش قرین لحظاتتان باد که شادی را به دیگران هدیه میدهید.

حال خوب