با کریمان کارها دشوار نیست ...

همایش اکرام ایتام در دهمین سال متوالی