با کریمان کارها دشوار نیست ...

موهبت الهی

اقلام غیر نقدی

موهبت الهی

خرید بخاری توسط خیر محترم جهت خانواده ی مددجو که در این روزهای سرد گرمی بخش منزل این عزیزان شد.

ادامه مطلب »