با کریمان کارها دشوار نیست ...

فصل سرما

اخبار

زمستان گرم …

“با آغاز فصل سرما شالی از محبت به گردن فرشته‌های کوچک بیاویزیم” یکی از نیازهای محرومین در فصل سرد، پوشاک گرم و وسایل گرمازا می

ادامه مطلب »