با کریمان کارها دشوار نیست ...

ثواب افطاری به ایتام شریک باشید