با کریمان کارها دشوار نیست ...

گزارش تصویری / همایش جهادی بهداشتی،درمانی موسسه خیریه سیدالکریم (علیه السلام) با حضور کادر پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان نفت تهران