ثبت پرداخت ها

شما می توانید مبالغی را که بابت مواردی چون (حمایت ایتام و …) غیر از پرداخت از طریق همین سایت واریز نموده اید ، در این قسمت ثبت نمائید تا در بخش مربوطه هزینه گردد.