با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع بن پوشاک

توزیع  بن پوشاک

توزیع ۶۰ بن پوشاک هر کدام به ارزش ۶۰۰ هزار تومان ، یکشنبه ۲۶ بهمن  در بین مددجویان خیریه سید الکریم .