با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ارزاق

توزیع ارزاق

توزیع ارزاق

اهدای ۸بسته سبد ارزاق به ارزش هر کدام ۳۵۰هزار تومان از طرف خیر محترم جهت توزیع بین خانواده های نیازمند موسسه  خیریه سیدالکریم(علیه السلام).