با کریمان کارها دشوار نیست ...

تصاویر حامیان طرح حمایت از ۱۲۰۰ کودک بی سرپرست و بدسرپرست