با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای هدایا به ایتام و کودکان مددجویان

اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان

در روز عید غدیر به همت شما خیرین و حامیان عزیز منظور ایجاد شادی و نشاط در ایتام و بچه های مددجو هدایا و بسته های فرهنگی به این عزیزان هدیه شد.

اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان اهدای هدایا به ایتام و بچه های مددجویان