با کریمان کارها دشوار نیست ...

نذری به مناسبت شب قدر