با کریمان کارها دشوار نیست ...

سخنان مداحان اهل بیت جهت حمایت از پویش مردمی