با کریمان کارها دشوار نیست ...

خیریه سیدالکریم در روز قدس