با کریمان کارها دشوار نیست ...

بیمارستان نفت تهران