با کریمان کارها دشوار نیست ...

شیر خشک فرزندان ایتام

تامین شیر خشک ایتام

شیر خشک فرزندان ایتام

به کمک خیرین بزرگوار داروها و اقلام بهداشتی مددجویان و شیر خشک فرزندان ایتام مددجو  در اسفند ماه ۹۹ تامین شد.با تشکر از خیرین بزرگوار